menu

Klub přátel umění v České republice, z s. (dále jen KPU ČR) byl založen v červnu 1993. Sídlo organizace je v Brně - Horních Heršpicích.

více informací

Info o zprac. os. údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Klub přátel umění v České republice, z. s. (KPU ČR), Kšírova 173/196, 619 00 Brno,  IČ 485 12 834 Registrovaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4009  (správce)

Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy v platném znění. Dále o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). V souladu s českým adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb.

Spolek zpracovává osobní údaje získané především od subjektu údajů a to svých členů a osob, kterým spolek poskytuje služby.

Subjekt údajů: Osobní údaje členů spolku (Jméno a příjmení, adresa, datum narození) vede správce údajů v zákonném zájmu. Osobní údaje (telefonní číslo a e-mail) vede správce údajů v oprávněném zájmu. Pro poskytování služeb spolku a aktuálnímu informování o novinkách, změnách apod. Osobní údaje členů spolku jsou vedeny po dobu členství ve spolku (nejdéle však 10 let, pak musí být evidence inovována) a dále, po ukončení členství ve spolku, po zákonnou lhůtu, dle českých právních předpisů, (například zákony o účetnictví, daních z příjmů, grantové smlouvy apod.).

Subjekt údajů: Osobní údaje nečlenů spolku (jméno a příjmení, adresa, telefon, email, ev. datum narození)   na poskytování služeb na smluvním základě (nemusí být sjednáno písemně) jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni poskytované služby však vždy obsahově odpovídá zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o klientech). Klienti jsou o této skutečnosti informování touto informací o zpracování osobních údajů. Je-li to vhodné a nutné i na přihláškách k akci, pokud existují.

Rodná čísla osob správce nepožaduje, neshromažďuje a neuchovává. S výjimkou zaměstnanců (DPP, DPČ), kde to požadují mzdové předpisy. Dohody slouží k zajištění vybraných akcí a služeb. Zaměstnance na hlavní pracovní poměr spolek nemá.

Osobní údaje - fotografie z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími, herci a dalšími účastníky zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost. Tedy reportážní fotografie. Dokumenty o konání akce.

Pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně. Účastníci budou na akcích vhodnou formou (pořadateli, moderátorem akce, písemně) seznámeni s tím, že se budou pořizovat reportážní fotografie z akce. Účastníci akce, kteří nechtějí být fotografování, půjdou stranou, otočí se, nebo se jejich neúčast na focení vhodně zařídí jinak. Nelze fotografovat osoby, které si to prokazatelně nepřejí.

U zachycení podobizen je třeba, dle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (zákon 82/2012 Sb.), vždy písemný souhlas fotografovaného. U dětí a mládeže do 18 let je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Písemný souhlas je u podobizen vyžadován vždy i pro zveřejnění na webových stránkách, pokud není záměrně začerněn a rozostřen obličej a fotografovaná osoba není po této úpravě identifikovatelná.

V případě kontroly dotace, která je cílená na konkrétní osoby (věk mládeže, senioři, účastníci akce apod.), se musí na vyžádání poskytnout osobní údaje, zde uvedených osob, dotační nebo finanční kontrole. (Tzv. zákonný zájem).

Uvedením E-mailové adresy subjekt údajů dobrovolně souhlasí se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání nabídek akcí Klubu přátel umění v České republice, z. s. Tento souhlas, s uvedením E-mailu, pro zasílání informací spolku a nabídky jeho akcí a služeb, je udělen na dobu deseti let od poskytnutí emailové adresy a může být kdykoliv odvolán. E-mail bude zpracován a uchováván správcem údajů a třetím osobám nebude zpřístupněn, bez písemného přání osoby, které E-mail slouží. Takto poskytnutý E-mail nesmí sloužit k zasílání nabídek třetích stran.

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v listinné podobě v uzamčeném nábytku. Dále správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě v počítači, který má přístup chráněný heslem. Počítače se pravidelně testují antivirovým programem a programem pro funkčnost počítače. Osobní údaje v elektronické podobě se dále uchovávají, jako záloha, na přenosném médiu, které je uloženo v uzamykatelném nábytku.

Spolek má webové stránky na serveru umístěném v České republice. Spolek splňuje podmínku, že osobní data na webu musí být na serveru v Evropské unii, EHP nebo Švýcarsku.

Aktuálnost osobních údajů se průběžně kontroluje. Nejdéle jednou za 18 měsíců se provede podrobná revize aktuálnosti údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů správci poskytnul.

Správce, na základě žádosti subjektu údajů, (písemný požadavek v listinné nebo elektronické podobě) poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Věk potřebný k udělení souhlasu ke zpracování osobních dat: Souhlas udělují osoby od dovršení 15 let věku. U mladších osob udělují souhlas rodiče nebo zákonní zástupci.  Podpis souhlasu, ke zpracování osobních údajů, od rodičů nebo zákonný zástupců, u osob ve věku od 15 do 18 let je irelevantní. Souhlas musí podepsat osoba starší 15 let.

Po dosažení 15 let věku podepíše souhlas ke zpracování osobních údajů subjekt údajů.

Pozor: předchozí odstavec o věku subjektu údajů se netýká udělování souhlasů se zveřejněním fotografií, pokud je souhlas nutný. Zde udělují souhlas osoby starší 18 let. U mladších osob uděluji souhlas rodiče nebo zákonní zástupci.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, vyzve spolek, tedy správce osobních údajů, k vyjádření a nápravě. Dále se může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na spolek: e-mail kpucr@volny.cz     

Stav verze textu ke dni: 1. 7. 2019